Kapitoly z historie

Písecké lesy byly pro svou výhodnou polohu a neprostupnost hlubokých lesních komplexů vždy vyhledávány k osídlení. Sloužily také jako bohatý zdroj dřeva i lovné zvěře. Dle popsaných archeologických nálezů v okolí Písku byly lesy, ať už na straně západní (Hradiště a řeka Otava) tak na straně východní (Jarník, Němec, Mehelník, Svícny) osídleny či obývány člověkem již v mladší a pozdní době kamenné. Velmi časté je obývání vyšších poloh k osídlení v starší a střední době bronzové a také v době halštatské a slovanské. Svědčí o tom i četné mohylové nálezy v nižších polohách. Uvádí se až 55 pohřebišť s téměř 400 mohylami ze všech výše uvedených období. V novověkých dějinách byly písecké lesy vždy v držení českých králů. Od dob založení města a hradu jejich význam pro českou korunu roste. Lov jako královská zábava a kratochvíle byl důležitou součástí života dvora. Zakladatel píseckého hradu, král Přemysl Otakar II. město poměrně často navštěvoval a v lesích lovil. Z té doby se popisuje v lesích velká hojnost zvěře vysoké, srnčí, černé, také zajíců a pernaté zvěře. Byla zde ovšem také škodná – vlci, rysi, lišky a zřejmě i medvědi.

Výtěžek z lesů byl různý. Dřevní hmota byla tehdy po lovu až na druhém místě. K tomu se přidávala pastva a tráva jako zdroj krmení pro dobytek a jako čalounická surovina, dále pryskyřice a brť – tedy med divokých včel z dutin stromů. Rozhodně nelze zapomenout na lov ptáků – ptáčnictví, které bylo zejména rozšířené ve středověku.

Z roku 1348 je znám první písemný výnos českého panovníka, vztahující se k píseckým lesům. Karel IV. povoluje lidem z města a okolí sběr suchého a padlého dřeva zdarma. Bylo to proto, že bylo suchého a padlého dřeva v lesích dostatek. Jednalo se zdarma o množství, které sami unesou nebo na povozu vlastní silou utáhnou. Za poplatek 2 krejcarů lovčímu či hajnému pak mohli dřevo shnilé či suché odvážet i s potahem. Tento královský výnos je důležitý pro zdánlivý detail. Uvádí se v něm, že občané písečtí mohli i stojící břízy, osiky a olše na místech, které jim lovčí ukázal, porážet a odvážet při poplatku 4 krejcarů. To svědčí o úrovni lesnického hospodaření té doby, neboť tyto dřeviny byly a jsou dodnes považovány za přípravné a jsou z lesnických kultur odstraňovány výřezem například jako zdroj štěpky.