Historie majetkové držby

Písecké lesy byly od nepaměti v držení českých králů. Zakladatel města a píseckého hradu, král Přemysl Otakar II. Písek poměrně často navštěvoval a ve zdejších lesích lovil. Z roku 1348 je znám první písemný výnos českého panovníka, vztahující se k píseckým lesům. Karel IV. povoluje lidem z města a okolí sběr suchého a padlého dřeva zdarma.
V těchto časech se také poprvé objevuje označení Písecké hory, které pochází z hornické činnosti, která byla v lesích provozována v mnoha šachtách dolů na stříbro a zlato. V roce 1558 jsou lesy majestátem císaře Ferdinanda svěřeny do správy města Písku, pod písemným slibem, že lesy nebudou nikomu prodány, ani zastaveny. Byla stanovena i další podmínka, kterou byla povinnost píseckých dodávat dřevo palivové i stavební pro potřeby pražského hradu. Kolem roku 1560 vznikají v lesích a na jejich hranicích osady – malé vísky, jejichž obyvatelé měli hlídat lesní majetek proti drancování a neoprávněné těžbě (Kukle, Paseky, Nuzov, Těšínov a jiné). Po krutých válečných událostech bylo v roce 1623 město zastaveno Huertovi, jako město poddané. Huerta se stal zástavním majitelem nejen města, ale i píseckých hor a tedy i lesů. Po jeho smrti písečtí usilovali o navrácení majetku a až v roce 1641 vrátil císař Ferdinand III. svým majestátem městu veškeré výsady a Písek byl znovu městem královským.
Do roku 1672 byly lesy v držení města, toho roku na udání královské komoře, že se v lesích špatně hospodaří, byly lesy městu odňaty až do roku 1691, kdy císař Leopold I. lesy vrátil Písku. Vkladem do zemských desek bylo město nepopíratelným vlastníkem nejen hor, ale i lesů. Historická období a válečné události v průběhu 18. století ovlivňovaly hospodaření písecké obce. Devatenácté století je již ve znamení rozvoje hospodaření v lesích, pravda z dnešního pohledu jistě cítíme určité chyby a omyly. Tato situace nastává v každé době, je ale nutno vyzdvihnout, že od počátku 19. století se v píseckých lesích, díky řadě význačných lesníků, hospodařilo převážně pokrokově (Pöschko, Grégr, Havlíček, Zenker, Knapp). Lesy města Písku byly jako poslední obecní majetek předány státu k 1. 7. 1959. Organizačně byly začleněny do správy Lesního závu Písek v Čížové, později po zrušení tohoto závodu do Lesního závodu Písek se sídlem v Protivíně.
Dle zákonů č. 172/ 1991 a 229 /1991 Sb. byly navráceny zpět městu Písku. Tímto krokem se město Písek opět stalo jedním z největších vlastníků městských lesů.