Profil společnosti

Lesy města Písku s.r.o. je společnost, založená městem Písek za účelem obhospodařování území 6.500 ha lesů. Vlastníkem společnosti je město Písek a společnost je svým hospodařením zodpovědná zakladateli tj. radě města Písku. Na chod společnosti dohlíží také členové řádně zvolené dozorčí rady. Spravujeme veškerý majetek v uvedené rozloze a hospodaříme na lesních porostech, polích, loukách, rybnících a dalších plochách.

LESNICKÉ ÚSEKY

Správa lesů je rozdělena na 11 úseků. Lesníci jsou řízeni lesní správou, která zajišťuje celý chod společnosti. Lesní majetek je rozlehlý a začíná v severní části okresu lesním úsekem Boudy u Mirotic a pokračuje lesními celky v okolí Dědovic, na Lísku, ve Sloupovnách a končí u Albrechtic nad Vltavou komplexem Píseckých hor, které jsou součástí stejnojmenného přírodního parku.

PRINCIPY LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ

Naší základní činností je odborné hospodaření v lesích na principu přírodě blízkého způsobu hospodaření. Při zachování produkce dřevní hmoty se zvyšuje význam ostatních funkcí lesa. Upouští se od velkoplošného holosečného hospodaření, mění se dřevinná skladba ve prospěch dřevin původních a zvyšuje se podíl přirozené obnovy lesa. Těžba dřeva a následný prodej této obnovitelné suroviny umožňuje financování lesnických činností, souvisejících s obnovou a pěstováním lesa, ale i jeho dalších funkcí. Celkový roční přírůst na lesních porostech je vyšší než prováděná těžba a zásoby dřevní hmoty se zvyšují. S tím je spojen i žádoucí přírůst biomasy, která je velmi důležitou složkou životního prostředí.

SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Na hospodaření společnosti navazuje řada jiných činností, souvisejících s lesem a lesnictvím. Ať je to produkce lesních sazenic ve vlastních školkách.či myslivecké hospodaření ve spravovaných honitbách. Lov v těchto překrásných revírech láká nejen tuzemské, ale i zahraniční lovce. Nabízíme lov zvěře černé, vysoké, mufloní a srnčí.To správné vyžití u nás najdou sportovní střelci na střelnici Provazce v deseti disciplínách. Mimo střeleckých závodů probíhají každý týden cvičné střelby, kde si může oprávněný držitel zbraní vyzkoušet své střelecké umění. Ve správě společnosti je také lovecká chata Křižatky, ve které je k dispozici 12 lůžek ve čtyřech pokojích, klubovna, velký sál, který je často využíván ke svatebním hostinám či k jiným slavnostním příležitostem.

MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE LESA

Velký význam má pro společnost rekreační funkce lesa. Je možné zacvičit si na dvou sportovních stezkách, poučení a zábavu lze nalézt na naučných stezkách a malé návštěvníky láká obůrka s mufloní zvěří. Vhodným cílem procházek je rozhledna Jarník, která při dobré viditelnosti poskytne rozhled od Šumavy po Českomoravskou vysočinu. Překrásný pohled na okolní „moře lesů“ stojí za námahu stoupání. Cyklistům nabízí písecké lesy množství udržovaných cest, s terény pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Cílem naší práce je uchovat lesy i pro další generace aby byly potěšením a přínosem pro všechny.